Strona główna > Wiadomości


Listopadowe odreagowanie barometru giełdy WIGTRACER

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER obliczony na podstawie danych za listopad 2017 wzrósł o 7 punktów i osiągnął wartość 25 punktów. W listopadzie cztery grupy zmiennych działały na korzyść wzrostu barometru a dwie w kierunku jego spadku. Największy pozytywny wpływ na wzrost wskaźnika miała poprawa indeksu PMI dla Polski oraz indeksu sektora bankowego PENGAB. W niewielkim stopniu, ale pozytywnie wpłynął na wskaźnik kurs złotówki oraz nieznaczna korekta inflacji CPI. Z kolei rynkowe stopy procentowe i podaż pieniądza oddziaływały w kierunku obniżenia wartości barometru. 

 

Wskaźnik PMI dla Polski osiągnął najwyższy wynik od 9 miesięcy. W listopadzie wzrósł do 54,2 pkt. względem 53,4 pkt. w październiku. Wielkość produkcji wzrosła w najszybszym tempie od marca, a liczba nowych zamówień ponownie się zwiększyła. Inflacja kosztów produkcji przyspieszyła czwarty miesiąc z rzędu, prowadząc do kolejnej znaczącej podwyżki cen wyrobów przemysłowych. Zwyżkowy trend indeksu był częściowo równoważony przez niewielkie spowolnienie napływu nowych zamówień oraz wolniejsze tempo tworzenia nowych miejsc pracy. Polscy producenci zwiększyli aktywność zakupową, gromadząc więcej zapasów surowców i materiałów produkcyjnych.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w listopadzie 2017 roku spadł o 0,9 punktu w stosunku do wartości z miesiąca poprzedniego. „Ostatnie miesiące wyraźnie wskazują, że gospodarka osiągnęła maksimum swych mocy i w kolejnych miesiącach przyszłego roku co najwyżej utrzyma osiągnięte status-quo. Główną siłą napędową dotychczasowego wzrostu była konsumpcja. Dalszy jej wzrost jest silnie ograniczony nasilającą się inflacją, która dotyczy w największym stopniu cen żywności. Niepewność i rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej nie sprzyjają inwestowaniu” czytamy w raporcie Instytutu BIEC.  

W listopadzie indeks PENGAB miesiąc do miesiąca wzrósł o 1,5 pkt. i wynosi obecnie 27,3 pkt. Mimo wzrostu wartości spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów mieszkaniowych oraz przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych. Nastąpiła z kolei poprawa na rynku depozytów bieżących przedsiębiorstw oraz depozytów terminowych gospodarstw domowych. Niepokojąco wyglądają przewidywania spadku koniunktury na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych oraz depozytów terminowych przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

Ostatni odczyt inflacji CPI to tylko nieznaczna korekta z poziomu 2,2% do poziomu 2,1%. Nadal rosną oczekiwania inflacyjne konsumentów i producentów. W ostatnich miesiącach coraz większego znaczenia w kształtowaniu się przyszłej inflacji nabierają koszty ponoszone przez przedsiębiorców a związane bezpośrednio w prowadzoną działalnością gospodarczą, co ma już swoje przełożenie na spadek marż.  

Wskaźniki wyprzedzające potwierdzają utrzymujące się pozytywne tendencje w gospodarce, ale dalszy ich wzrost może być trudny do utrzymania. Rosnąca inflacja ogranicza konsumpcję i podnosi koszty przedsiębiorstw. Niepokojący jest również spadek aktywności na rynku kredytów inwestycyjnych. Indeks WIG dostał zadyszki i ma problemy z pokonaniem nowych szczytów. Po silnej korekcie spadkowej indeks małych spółek odreagował w listopadzie i w ostatnim czasie jego przebieg jest bliższy przebiegowi barometru WIGTRACER. 

 

09.12.2017, InvestTracer.com


Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są:

1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG.

2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem.

3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru.

4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań.

5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007,2011 oraz 2015 roku.

Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl