Strona główna > Wiadomości


Spadek barometru giełdy WIGTRACER w grudniu

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER obliczony na podstawie danych za grudzień 2017 spadł o 16 punktów i osiągnął wartość 9 punktów. W grudniu cztery grupy zmiennych działały w kierunku spadku barometru, natomiast dwie w kierunku jego wzrostu. Największy negatywny wpływ na spadek wskaźnika miał bardzo słaby odczyt indeksu reprezentującego sytuację w sektorze bankowym, wzrost inflacji CPI oraz spadek dynamiki podaży pieniądza gotówkowego w obiegu. Pozytywnie na końcowy odczyt wskaźnika oddziaływała dalsza deprecjacja dolara amerykańskiego do złotówki oraz poprawa sytuacji w sektorze produkcyjnym.  

W grudniu odnotowaliśmy wzrost PMI z poziomu 54,2 pkt. do poziomu 55 punktów. To najwyższy poziom od 34 miesięcy i drugi najlepszy wynik wskaźnika w historii badań. Z komunikatu Markit wynika, że mamy do czynienia z najsilniejszą od prawie trzech lat poprawą warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym. Zarówno wielkość produkcji, poziom zatrudnienia jak i całkowita liczba nowych zamówień rosły w szybszym tempie. Liczba całkowitych nowych zamówień osiągnęła najszybsze tempo wzrostu od lutego 2015 roku. Presje na łańcuchy dostaw pozostały silne, a opóźnienia dostaw były jednymi z największych od siedmiu lat. Polscy producenci dalej zwiększają poziom zatrudnienia. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze rośnie nieprzerwanie od sierpnia 2013, a inflacja kosztów produkcji odnotowała jeden z najwyższych poziomów od sześciu lat.

Tak dużego optymizmu płynącego z badań Markit nie podzielają przedsiębiorcy z sekcji przetwórstwo przemysłowe ankietowani przez GUS, którzy oceniają koniunkturę pozytywnie, ale nieco ostrożniej niż przed miesiącem. Mimo że odczyt grudnia był lepszy od odczytów grudniowych z ostatnich dziewięciu lat, poziom wskaźnika ukształtował się na poziomie 3,5, a od kilku miesięcy przewaga pesymistów nad optymistami nieznacznie wzrasta. Niemniej wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) obrazujący całą gospodarkę kształtuje się w grudniu na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem (od grudnia 2016 r. jego wartości kształtują się powyżej średniej długookresowej). Zarówno w stosunku do listopada bieżącego jak i grudnia ubiegłego roku wzrosły wartości składowych odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w grudniu 2017 roku wzrósł o 1,5 punktu w stosunku do wartości z miesiąca poprzedniego. Zdaniem Instytutu BIEC „był on konsekwencją nadzwyczaj silnej krajowej i zagranicznej konsumpcji, co spowodowało znaczący spadek zapasów wyrobów gotowych w magazynach firm. Ostatni kwartał zwykle należy do najlepszych okresów w całym roku kalendarzowym, zaś tegoroczny jest szczególnie korzystny zwłaszcza dla producentów dóbr konsumpcyjnych”. „Do wzrostu wskaźnika w największym stopniu przyczyniło się znaczące zmniejszenie zapasów wyrobów gotowych w magazynach przedsiębiorstw”. „Silny spadek zapasów wyrobów gotowych oznacza, że najbliższe miesiące będą korzystne dla wielkości produkcji przemysłowej. Nawet jeśli zamówienia nie będą zwiększały się, przedsiębiorcy przez jakiś czas będą podtrzymywać skalę produkcji, aby odbudować zapasy”.

Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB spadł w grudniu aż o 5,5 punktu. Za tak istotny spadek wskaźnika odpowiadają gorsze odczyty wskaźnika prognostycznego (spadek o 9,4 pkt.). Z kolei wskaźnik ocen spadł o 1,5 pkt. Główną przyczyną spadku wskaźnika prognoz jest oczekiwanie środowiska bankowego spadku aktywności przedsiębiorstw na rynku depozytów, co jest zjawiskiem naturalnym wynikającym z cyklu funkcjonowania przedsiębiorstw. Oczekuje się również nieznacznego spadku aktywności na rynku depozytów konsumentów. Z kolei pozytywną informacją płynącą z badania jest prognoza dla rynku kredytów mieszkaniowych, która wzrosła aż o 16 punktów.

Dane o inflacji CPI potwierdzają rosnącą presją inflacyjną w gospodarce. Inflacja nasila się zarówno po stronie popytowej związanej ze wzrostem konsumpcji oraz kosztowej związanej ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (wzrost kosztów zatrudnienia, materiałów produkcyjnych, paliw). Rosnąca inflacja pomniejsza już pomniejsza siłę nabywczą gospodarstw domowych oraz wpływa na marże generowane przez przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia wpływu inflacji na WIGTRACER rosnąca inflacja pomniejsza istotnie wartość wskaźnika.

Ocena koniunktury gospodarczej z punktu widzenia oceny wskaźników wyprzedzających wypada pozytywnie. Tym pozytywnym tendencjom towarzyszy jednak coraz bardziej widoczna presja inflacyjna. Można identyfikować, że Polska gospodarka znajduje się w fazie inflacyjnego wzrostu gospodarczego. W warunkach funkcjonującego programu 500+ oraz wskaźników zatrudnienia oraz spadku siły nabywczej trudno oczekiwać dalszej poprawy dynamiki konsumpcji. Dla utrzymania dobrej koniunktury kluczowy będzie przyszły wzrost inwestycji. Pozytywnie na gospodarkę w najbliższym czasie mogą wpływać programy inwestycyjne, odbudowywanie poziomu zapasów, wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe sygnalizowany przez bankowców. Rosnąca inflacja co prawda na już swoje negatywne przełożenie na gospodarkę, ale jeszcze nie jest na tyle istotna, aby skłoniło to RPP do podwyżki stóp procentowych.

 

07.01.2018, InvestTracer.com


Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są:

1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG.

2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem.

3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru.

4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań.

5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007,2011 oraz 2015 roku.

Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl